محورها، کارگاه ها و مخاطبین دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

محورها، کارگاه ها و مخاطبین دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

 محور اصلی دومین کنفرانس هوش تجاری ایران در همسویی با تجربه برگزاری موفق اولین کنفرانس هوش تجاری ایران در سال گذشته، در حقیقت "هوش تجاری از دیدگاه کاربردی" است تا مدیران و کارشناسان سازمان ها و همچنین پژوهشگران بتوانند هوش تجاری را عملا و از دیدگاه کاربردی در همسویی با دیدگاه علمی که در کنفرانس ارائه می گردد، لمس نمایند. در این راستا، محورهای ذیل در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران مد نظر خواهند بود.   

 1. محورهای کلیدی و اجرایی دومین کنفرانس هوش تجاری ایران:

 - نگاه مدیریتی و نرم به دانش هوش تجاری 

 * جایگاه هوش تجاری در سازمان های امروز

 * آمادگی سازمان در مولفه های نرم هوش تجاری

 * چابکی و هوشمندی سازمان

 * تصمیم گیری اثربخش

 * اهداف استراتژیک سازمان

 * مدیریت عملکرد و مدیریت ریسک

- نگاه فنی و سخت به دانش هوش تجاری

* آمادگی سازمان در مولفه های سخت هوش تجاری 

* کیفیت داده های سازمان 

* داده های حجیم و ابهام زدایی متنی 

* داده کاوی و متن کاوی 

* انبارش داده و ETL با رویکرد متدلوژیک

        * مصورسازی و تحلیل داده ها

2. محورهای کارگاهی هوش تجاری مبتنی بر ابزارهای برتر:  

* اجرای پروژه تحلیل با سیستم هوش تجاری Microsoft Power BI

* اجرای پروژه داده کاوی با Microsoft Analysis Service

* اجرای پروژه تحلیل با سیستم هوش تجاری Oracle BI 

3. محورهای کارگاهی هوش تجاری مبتنی بر صنایع:

 * کارگاه هوش تجاری در صنایع پولی و مالی (BI in Monetary & Financial)

 * کارگاه هوش تجاری در صنعت انرژی (BI in Energy)

         * کارگاه هوش تجاری در صنعت مخابرات (BI in Telecommunication)

4. محورهای کارگاهی هوش تجاری مبتنی بر تجربیات برتر تندیس بلوغ هوش تجاری:

 * کارگاه سازمان با تجربه برتر در فاز آمادگی هوش تجاری (BI Readiness)

 * کارگاه سازمان با تجربه برتر در فاز پیاده سازی هوش تجاری (BI Implementation)

 * کارگاه سازمان با تجربه برتر در فاز بهره برداری هوش تجاری (BI Exploitation)

مخاطبین دومین کنفرانس هوش تجاری ایران:

* اساتید، صاحبنظران، پژوهشگران، و دانشجویان علوم مدیریت و فناوری اطلاعات.

* مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان سازمان های بخش خصوصی و دولتی کشور که نیازمند اتخاذ تصمیمات چابک و هوشمندی سازمان در انواع صنایع و کسب و کارها هستند، شامل:

 -سازمان هایی که در فاز آمادگی جهت بهره گیری از هوش تجاری قرار دارند.

- سازمان هایی که در فاز پیاده سازی هوش تجاری قرار دارند.

- سازمان هایی که در فاز بهره برداری از هوش تجاری قرار دارند.

 -سازمان ها و شرکت های عرضه کننده نرم افزارهای هوش تجاری و یا سیستم های مرتبط با آن مانند انواع سیستم های اطلاعاتی و نرم افزارهای سازمانی.

- سازمان ها و شرکت های عرضه کننده خدمات فنی هوش تجاری مانند بسترسازی داده ای سازمان ها.

- سازمان ها و شرکت های عرضه کننده خدمات مدیریتی هوش تجاری مانند بسترسازی فرایندهای سازمان ها.

- سازمان ها و شرکت های عرضه کننده خدمات آموزشی و مشاوره هوش تجاری.

 

***************************************************************************

جهت آگاهی بیشتر از کارگاه های دومین کنفرانس هوش تجاری ایران، کلیک کنید   

***************************************************************************