هوش رقابتی بصیر | Basir Competitive Intelligence

هوش رقابتی بصیر | Basir Competitive Intelligence

هوش رقابتی (Competitive Intelligence) عبارت است از فرایند پایش محیط رقابتی (صنایع و بازارها) و فعالان آن با هدف خلق هوشمندی قابل اجرا (Actionable Intelligence) در سازمان که منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان در صنعت گردد. امروز هوش رقابتی بعنوان یک نظم استقراریافته در وجه قالب سازمان های بزرگ در تمامی کشورهای توسعه یافته (آمریکا، اروپای غربی، و آسیای جنوب شرقی)، مورد استفاده قرار می گیرد.

نیروی محرکه کلیدی در بهره گیری از این نظم بخصوص از قرن بیستم به بعد، جهانی شدن و فشارهای رقابتی است که از سوی صنایع و بازارها بر سازمان وارد می شوند. هوش رقابتی در حدود 40 سال گذشته به تکامل رسیده و تنها بعنوان یک فرایند جمع آوری داده و اطلاعات مطرح نیست بلکه بعنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تحلیل، شناخته شده و تکنولوژی توانسته نقش بسزایی در جمع آوری داده ها و توزیع اطلاعات در این حوزه در دنیای امروز ایفا کند.

با تحلیل و پیش بینی صنایع و بازارها مبتنی بر تکنیک های تحلیلی در داشبوردهای سامانه هوش رقابتی بصیر، سازمان قادر خواهد بود تا فرصت ها و تهدیدهای صنعت و بازار خود را پیش بینی نموده و بجای واکنش به آنان در قالبی کنش گرا آنان را مدیریت نماید.

هوش رقابتی بصیر

کاتالوگ تصویری سامانه هوش رقابتی بصیر

سامانه ای اثربخش و کارآمد جهت تبدیل کلان داده های صنعت بانکداری کشور به بصیرت در قالب داشبوردهای مدیریتی برای اتخاذ تصمیمات رقابتی و استراتژیک