هوش رقابتی بصیر | Basir Competitive Intelligence

هوش رقابتی بصیر | Basir Competitive Intelligence

**Visualize The Competition**

هوش رقابتی (Competitive Intelligence) عبارت است از فرایند پایش محیط رقابتی (صنایع و بازارها) و فعالان آن با هدف خلق هوشمندی قابل اجرا (Actionable Intelligence) در سازمان که منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان در صنعت گردد. امروز هوش رقابتی بعنوان یک نظم استقراریافته در وجه قالب سازمان های بزرگ در تمامی کشورهای توسعه یافته (آمریکا، اروپای غربی، و آسیای جنوب شرقی)، مورد استفاده قرار می گیرد.

نیروی محرکه کلیدی در بهره گیری از این نظم بخصوص از قرن بیستم به بعد، جهانی شدن و فشارهای رقابتی است که از سوی صنایع و بازارها بر سازمان وارد می شوند. هوش رقابتی در حدود 40 سال گذشته به تکامل رسیده و تنها بعنوان یک فرایند جمع آوری داده و اطلاعات مطرح نیست بلکه بعنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تحلیل، شناخته شده و تکنولوژی توانسته نقش بسزایی در جمع آوری داده ها و توزیع اطلاعات در این حوزه در دنیای امروز ایفا کند.

چرا سازمان های امروز لازم است تا از هوش رقابتی در سازمان خود بهره گیرند:

 - تغییرات سریعی که در صنایع و بازارها رخ می دهد.

 - رقبای جدید وارد بازار و صنایع می شوند.

 - رقبای فعلی محصولات و خدمات جدیدی را به بازار و صنعت معرفی می کنند.

لازم است تا سازمان ها قادر باشند در قالبی اثربخش و کنش گرا، به فرصت ها، چالش ها، ریسک ها، و محدودیت هایی که از طرف محیط کسب و کار و فعالان صنعت به آنان وارد می شود، پاسخ دهند تا به مزیت رقابتی در صنعت و بازار خود دست یابند.

با تحلیل و پیش بینی صنایع و بازارها مبتنی بر تکنیک های تحلیلی در داشبوردهای سامانه هوش رقابتی بصیر، سازمان قادر خواهد بود تا فرصت ها و تهدیدهای صنعت و بازار خود را پیش بینی نموده و بجای واکنش به آنان در قالبی کنش گرا آنان را مدیریت نماید.

سامانه هوش رقابتی بصیر

وبسایت هوش رقابتی بصیر

جهت رفتن به وبسایت ویژه سامانه هوش رقابتی بصیر، کلیک کنید.

بیشتر

سامانه هوش رقابتی بصیر

هوش رقابتی بصیر، سامانه تحلیل صنایع، بازارها و رقبا ویژه مدیران و کارشناسان ارشد سازمان ها و سرمایه گذاران فعال در صنایع کلیدی کشور شامل داشبوردهای مدیریتی مبتنی بر تحلیل، داده کاوی و متن کاوی جهت تحلیل وضعیت کنونی و آینده صنعت و بازار و همچنین جایگاه کنونی و آینده سازمان در صنعت و بازار