پیش بینی با داده کاوی

پیش بینی با داده کاوی

پیش بینی با داده کاوی Data Mining در هوش تجاری BI (پیش بینی آینده سازمان):

سیستم هوش تجاری، مدیریت و کارشناسان ارشد سازمان ها را در پیش بینی آینده سازمان آنان، یاری می رساند که یکی از ابزارهای انجام آن، داده کاوی است:

پیش بینی از طریق داده کاوی

روش دیگر جهت پیش بینی آینده در سیستم هوش تجاری، استفاده از تکنیک داده کاوی است. سیستم با استفاده از این تکنیک و الگوریتم های پیچیده آن، به درون داده های تاریخی سازمان رفته و رفتارهای مشابهی که درون این داده ها در طول زمان و برای چند بار اتفاق افتاده را شناسایی می کند و آن رفتارها را اساسی برای پیش بینی آینده سازمان قرار می دهد. بعنوان مثال، همانطور که در شکل زیر ملاحظه می کنید، مدیر سازمان مورد مثال، از سیستم هوش تجاری تنها با چند کلیک خواسته تا پیش بینی از درآمد سازمان او داشته باشد. در سمت راست – بالای شکل زیر سیستم پاسخ داده که اگر میزان هزینه سازمان ۱۵% کاهش یابد و از طرف دیگر نسبت اختلاف درآمد سازمان نیز ۱۵% کاهش داشته باشد، انتظار می رود تا با ضریب اطمینان ۸۲%، میزان درآمد سازمان تا سه ماه آینده به میزان ۱۵% افزایش یابد. سیستم بمنظور بیان منطق و دلیل پیش بینی خود نیز سه گراف در وسط شکل زیر به مدیریت عرضه کرده تا او بتواند پیش بینی ارائه شده را مورد تحلیل و بررسی بیشتر قرار دهد.

مدیریت می تواند پیش بینی های متنوعی مانند شکل زیر را در هر لحظه تهیه نماید، مثلا در مورد سود خالص، بازده فروش، و تعداد واحد فروش رفته سازمان و مانند آن.

یکی از مباحثی که دانشپذیران پس از پایان دوره های آکادمی هوش تجاری ایران فرا خواهند گرفت، چگونگی تحلیل آینده سازمان از طریق داده کاوی خواهد بود.

دوره های آموزشی آکادمی هوش تجاری ایران

دوره های کوتاه مدت مدیریتی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت مدیریتی/کاربردی هوش تجاری (BI) مبتنی بر مطالعات موردی هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI) مبتنی بر سیستم های برتر هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره MBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری MBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.

دوره DBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری DBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.