نفوذ به درون داده ها

نفوذ به درون داده ها

تحلیل وضعیت کنونی سازمان از طریق قابلیت نفوذ به درون داده ها Drill Down در هوش تجاری BI:

سیستم هوش تجاری، مدیریت و کارشناسان ارشد سازمان را در تحلیل وضعیت کنونی سازمان آنان، یاری می رساند که یکی از این ابزارها برای انجام آن، قابلیت نفوذ به درون است:

قابلیت نفوذ به درون:

یکی دیگر از قابلیت های سیستم هوش تجاری در تحلیل وضعیت کنونی سازمان، قابلیت نفوذ به درون داده های آن سازمان است. فرض کنید که عضو هیات مدیره سازمان مورد مثال، متوجه می شود که در نقشه سمت چپ – بالای شکل زیر، میزان تعداد واحد فروش رفته سازمان او در استان آذربایجان از سایر استان ها بیشتر است. او سپس تصمیم می گیرد تا اطلاعات بیشتری در مورد آن استان کسب کند. کافی است تا بر روی استان آذربایجان در نقشه پیش رویش کلیک کند تا تغییرات داده در سایر زیر تحلیل های دیگر در شکل بعدی را ملاحظه کند که در همگی آنان، داده ها در مورد استان آذربایجان نشان داده خواهد شد.

این تغییرات پس از کلیک او، همانند شکل زیر نشان داده شده است (قابلیت نفوذ به درون می تواند در حالات مختلف انجام شود).

یکی از مباحثی که دانشپذیران پس از پایان دوره های آکادمی هوش تجاری ایران فرا خواهند گرفت، چگونگی بهره گیری از قابلیت نفوذ به درون تحلیل ها خواهد بود.

دوره های آموزشی آکادمی هوش تجاری ایران

دوره های کوتاه مدت مدیریتی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت مدیریتی/کاربردی هوش تجاری (BI) مبتنی بر مطالعات موردی هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI) مبتنی بر سیستم های برتر هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره MBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری MBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.

دوره DBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری DBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.