گراف ها و نقشه های تحلیلی

گراف ها و نقشه های تحلیلی

تحلیل وضعیت کنونی سازمان از طریق گراف ها و نقشه های تحلیلی در هوش تجاری BI:

سیستم هوش تجاری اثربخش و کارامد، مدیریت و کارشناسان ارشد سازمان را در تحلیل وضعیت کنونی سازمان آنان، یاری می رساند که یکی از ابزارهای آن، گراف ها و نقشه های تحلیلی است:

  • گراف ها و نقشه های تحلیلی

علاوه بر داشبوردهای مدیریتی که پیشتر به آنان اشاره شد، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان ها می توانند از جداول و گراف های سیستم هوش تجاری نیز جهت تحلیل بلحظه و بروز سازمان خود استفاده نمایند. در تصویر زیر تحلیلی از یک سازمان مورد مثال را مشاهده می کنید که در سمت چپ، درآمد سازمان در حال حاضر، در سمت راست، درآمد سازمان نسبت به هر یک از محصولات، و در پایین نیز درآمد و سود سازمان نسبت به گروه های مشتریان نشان داده شده است. مقادیری که در هر یک از این زیر تحلیل ها نشان داده شده، بطور لحظه ای تغییر می کنند و مدیران و کارشناسان ارشد این سازمان را در مدیریت و تصمیم گیری اثربخش و کارآمد براساس داده های بروز و بلحظه سازمان خود، یاری می رسانند.

تصویر زیر یک تحلیل دیگر را از سازمان مورد مثال نشان می دهد که در سمت چپ، تعداد واحد فروش رفته سازمان نسبت به گروه های مشتریان، در سمت راست، تعداد واحد فروش رفته نسبت به هریک از محصولات، و در پایین نیز تعداد واحد فروش رفته و درآمد را نسبت به هریک از محصولات نشان می دهد.

یکی از مباحثی که دانشپذیران پس از پایان دوره های آکادمی هوش تجاری ایران فرا خواهند گرفت، چگونگی ساختن تحلیل ها است که در نهایت مدیریت سازمان ها روزانه از آنان استفاده خواهند کرد.

دوره های آموزشی آکادمی هوش تجاری ایران

دوره های کوتاه مدت مدیریتی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت مدیریتی/کاربردی هوش تجاری (BI) مبتنی بر مطالعات موردی هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI) مبتنی بر سیستم های برتر هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره MBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری MBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.

دوره DBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری DBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.