پیش بینی با رگرسیون

پیش بینی با رگرسیون

پیش بینی با رگرسیون هوش تجاری BI (پیش بینی آینده سازمان):

سیستم هوش تجاری، مدیریت و کارشناسان ارشد سازمان را در پیش بینی آینده سازمان آنان، یاری می رساند که یکی از ابزارهای انجام آن، استفاده از رگراسیون است:

پیش بینی از طریق ترسیم رگرسیون

یکی از قابلیت های سیستم هوش تجاری در پیش بینی آینده سازمان، استفاده از داده های تاریخی سازمان بمنظور پیش بینی آینده است که یکی از روش های دستیابی به این مهم، استفاده از رگراسیون هایی است که سیستم برای مدیران و کارشناسان ارشد سازمان تنها با چند کلیک آنان، عرضه می کند. همانطور که در شکل زیر ملاحظه می کنید، تحلیلی توسط مدیرعامل سازمان مورد مثال، تهیه شده است که درآمد و سود را نسبت به سال های فعالیت سازمان، نشان می دهد. هنگامیکه مدیر قصد دارد تا از درآمد و سود سازمان خود نسبت به سال آینده (بعنوان مثال سال ۲۰۱۳) مطلع گردد، نیاز است تا با یک کلیک از سیستم بخواهد تا میزان درآمد و سود آن سال را بشکل میله های گراف زیر که در سمت راست آن و با رنگ تیره تر مشخص شده اند، نشان دهد. از طرف دیگر، دو خطی که بطور مورب ترسیم شده اند، نشان می دهند که حرکت بسمت آینده برای این سازمان، مثبت است. (نکته: داده های تاریخی سازمان مورد مثال، به تاریخ میلادی است).

یکی از مباحثی که دانشپذیران پس از پایان دوره های آکادمی هوش تجاری ایران فرا خواهند گرفت، چگونگی بهره گیری از قابلیت پیش بینی براساس رگراسیون است.

دوره های آموزشی آکادمی هوش تجاری ایران

دوره های کوتاه مدت مدیریتی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت مدیریتی/کاربردی هوش تجاری (BI) مبتنی بر مطالعات موردی هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI) مبتنی بر سیستم های برتر هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره MBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری MBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.

دوره DBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری DBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.