گزارشات بلحظه و بروز

گزارشات بلحظه و بروز

تحلیل وضعیت کنونی سازمان از طریق گزارشات سازمانی بلحظه و بروز در هوش تجاری BI:

سیستم هوش تجاری، مدیریت و کارشناسان ارشد سازمان را در تحلیل وضعیت کنونی سازمان آنان، یاری می رساند که یکی از ابزارها برای انجام آن، گزارشات بلحظه و بروز است که تهیه این گزارشات براحتی توسط مدیران و کارشناسان سازمان که دانش حداقلی از فناوری اطلاعات دارند نیز قابل انجام است:

گزارشات بلحظه و بروز

یکی دیگر از قابلیت های سیستم هوش تجاری، استفاده از گزارشات بلحظه و بروز است. در تصویر زیر، یک گزارش از سازمان مورد مثال را ملاحظه می کنید که توسط کارشناس حسابداری آن سازمان تهیه شده و برای هیات مدیره ارسال گردیده است. این گزارش درآمد، سود، هزینه و تعداد واحد فروش رفته این سازمان را نسبت به دو گروه از محصولات نشان می دهد که بازده فروش نیز در قالب گیج برای هریک از این دو دسته محصول، ارائه گردیده است.

یکی از مباحثی که دانشپذیران پس از پایان دوره های آکادمی هوش تجاری ایران فرا خواهند گرفت، چگونگی تهیه و بکارگیری بهینه از گزارشات سازمانی توسط سیستم است.

دوره های آموزشی آکادمی هوش تجاری ایران

دوره های کوتاه مدت مدیریتی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت مدیریتی/کاربردی هوش تجاری (BI) مبتنی بر مطالعات موردی هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره های کوتاه مدت کارگاهی هوش تجاری (BI) مبتنی بر سیستم های برتر هوش تجاری که بصورت غیر حضوری برگزار می شود، آشنا می شوید.

دوره MBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری MBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.

دوره DBA با گرایش هوش تجاری (BI)

در این بخش با دوره بلند مدت/غیرحضوری DBA با گرایش هوش تجاری (BI) که ترکیبی از دروس مدیریتی و کارگاهی هوش تجاری می باشد، آشنا می شوید.