دومین تندیس هوش تجاری ایران

دومین تندیس هوش تجاری ایران

تقریبا دیر زمانی است که دانش و فناوری هوش تجاری BI یا Business Intelligence در سطح جهانی و بخصوص در کشورهای توسعه یافته از رشد قابل توجهی از دیدگاه علمی و اجرایی در حوزه های نرم (مدیریتی) و سخت (فنی) برخوردار بوده است.

تلاش های فراوانی که در طول سال ها از دیدگاه علمی در نهادهای علمی و پژوهشی کشورهای توسعه یافته شکل گرفت توانست تا ارتباط مناسبی با بخش صنعت و اجرایی دانش هوش تجاری برقرار کند. این ارتباط توانست از یک سو به زیبایی با سازمان های عرضه کننده سیستم ها و خدمات هوش تجاری یا BI Providers و از سوی دیگر با اثربخشی با سازمان هایی که BI Clients خوانده می شوند و از سیستم های هوش تجاری در سازمان خود استفاده می نمایند، برقرار کند. در حقیقت زنجیره تامینی اثربخش و کارآمد که در قالبی مدیریت شده و خودکار مزایای دانش هوش تجاری را به مدیران و کارشناسان ارشد سازمان ها جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و چابک، فراهم آورد، بوجود آمد.
در سال های اخیر در کشور عزیزمان ایران نیز در حوزه های علمی و اجرایی فوق قدم هایی برداشته شده است که قابل توجه بوده اما لازم است تا مسیر حرکتی که در این حوزه ها برداشته می شود، هدایت شده باشد تا دانش هوش تجاری برای سازمان های دریافت کننده سیستم ها و خدمات هوش تجاری یا BI Clients در ایران نیز با مزایای اثربخش و کارآمد آن همراه باشد. به بیان دیگر رسالت اصلی دانش هوش تجاری که همانا اتخاذ تصمیمات چابک، اثربخش و کارآمد است به مدیران و کارشناسان سازمان های امروز کشورمان ارائه شود و نه اینکه سیستم جزیره ای دیگر همانند سایر سیستم ها به سازمان ها افزوده شود.

دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران مفتخر بوده است تا 2 دوره متوالی آن کنفرانس را در قالب اولین و دومین کنفرانس هوش تجاری ایران در آبان ماه سال های 1395 و 1396 هجری خورشیدی برگزار نماید. در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران که در 20 آبان ماه سال 1395 برگزار گردید، به سه سازمان برتر در فازهای آمادگی، پیاده سازی، و بهره برداری از هوش تجاری، اولین تندیس بلوغ هوش تجاری ایران اعطا شد:

* شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا در فاز آمادگی (BI Readiness)

* شرکت کارت اعتباری ایران کیش در فاز پیاده سازی (BI Implementation)

* شرکت بیمه ایران در فاز بهره برداری (BI Exploitation)


در امتداد آن مسیر، دومین کنفرانس هوش تجاری ایران بر اساس آن تجربه ارزشمند از برگزاری اولین کنفرانس BI، براساس فرایند "تندیس بلوغ هوش تجاری ایران" و ارزشیابی سازمان هایی از صنایع متنوع و در نهایت اعطای دومین تندیس بلوغ هوش تجاری به 7 سازمان پیشرو در قالب سه فاز بلوغ هوش تجاری ایران صورت گرفت:

* سازمان تامین اجتماعی (معاونت درمان) در فاز آمادگی هوش تجاری (BI Readiness)

* شرکت فولاد سیرجان ایرانیان در فاز آمادگی هوش تجاری (BI Readiness)

* شرکت پوراپخش در فاز پیاده سازی هوش تجاری (BI Readiness)

* شرکت سیناژن در فاز پیاده سازی هوش تجاری (BI Implementation)

* بانک ملی ایران در فاز بهره برداری هوش تجاری (BI Implementation)

* شرکت کارت اعتباری ایران کیش در فاز بهره برداری هوش تجاری (BI Exploitation)

* شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین در فاز بهره برداری هوش تجاری (BI Exploitation)

 سازمان هایی که اقدام به استفاده از دانش و سیستم هوش تجاری در سازمان خود نموده اند، در یکی از فازهای بلوغ زیر قرار دارند:

* سازمان هایی که در فاز آمادگی هوش تجاری یا  BI Readiness Phase قرار دارند.
* سازمان هایی که در فاز پیاده سازی هوش تجاری یا BI Implementation Phase قرار دارند.
* سازمان هایی که در فاز بهره برداری از پیاده سازی هوش تجاری یا BI Exploitation Phase قرار دارند.

شایان ذکر است رتبه بندی سازمان های فوق بر اساس معیارهای بین المللی و استاندارد سازمان های بین المللی مانند گارتنر (Gartner) که از سازمان های پیشرو در حوزه رتبه بندی هوش تجاری هستند، صورت می گیرد. معیارهای مذکور توسط دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران محلی سازی یا Customized شده اند تا قابلیت اجرایی خود را بر اساس واقعیات کشورمان بیشتر نمایان نمایند.

پوستر دومین تندیس بلوغ هوش تجاری ایران