درباره ما

درباره ما

اندیش سیستم از مجموعه های فعال در حوزه هوش تجاری و هوش رقابتی است که از سال 1386 فعالیت خود را بطور تخصصی با برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی در حوزه های مدیریت، فناوری اطلاعات و دانش هوش تجاری با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و همچنین دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران ویژه مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های کشور آغاز نمود.

از آنجاییکه دانشپذیران دوره ها و سمینارهای کاربردی اندیش سیستم را مدیران و کارشناسان تشکیل می دادند، اساتید آن دوره ها که خود از کارشناسان و مدیران اندیش سیستم بودند، متوجه اهمیت دانش و سیستم های هوش تجاری بعنوان یکی از سیستم های اطلاعات سازمانی و کاربرد آنان در سازمان های بخش خصوصی و دولتی کشور شدند که مدیران اندیش سیستم را بر آن داشت تا از سال 1390 اقدام به فعالیت تخصصی و ویژه در حوزه آموزش، مشاوره، و برگزاری سمینار و کنفرانس در حیطه دانش هوش تجاری نمایند.

بلطف خداوند متعال، اندیش سیستم توانست از سال 1390 هجری شمسی تا کنون با تمرکز بر رویکرد فوق، خود را بعنوان بنیانگذار دوره های کاربردی کوتاه مدت هوش تجاری، MBA و DBA با گرایش هوش تجاری و همچنین دبیرخانه علمی و اجرایی کنفرانس هوش تجاری ایران معرفی نموده و این مسیر را با تکیه بر الطاف خداوند مهربان با اثربخشی و کارآمدی هرچه بیشتر استمرار بخشد. اندیش سیستم بعنوان سومین فرایند کلیدی خود مفتخر است تا سامانه هوش رقابتی بصیر را در سال 1396همزمان با برگزاری دومین کنفرانس هوش تجاری ایران در تاریخ 4 آبان ماه 1396، به سازمان های کشور که در محیط رقابتی امروز فعالیت می کنند، معرفی نماید.

اکنون اندیش سیستم بعنوان مجموعه و نمادی شناخته شده دارای سه فرایند یا فعالیت اصلی "آکادمی هوش تجاری ایران"،  "کنفرانس هوش تجاری ایران" و "سامانه هوش رقابتی بصیر" می باشد.

اندیش سیستم - درباره ما

کاتالوگ تصویری اندیش سیستم

در این ویدئو، سه فرایند کلیدی اندیش سیستم با عناوین اول: آکادمی هوش تجاری ایران، دوم: کنفرانس هوش تجاری ایران، و سوم: سامانه هوش رقابتی بصیر در قالب کاتالوگ تصویری آمده است.

فرایندهای کلیدی اندیش سیستم

سامانه هوش رقابتی بصیر

کنفرانس هوش تجاری ایران

آکادمی هوش تجاری ایران