هوش رقابتی بصیر | سامانه رتبه بندی دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران

هوش رقابتی بصیر | سامانه رتبه بندی دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران

 

هوش رقابتی (Competitive Intelligence) عبارت است از فرایند پایش محیط رقابتی (صنایع و بازارها) و فعالان آن با هدف خلق هوشمندی قابل اجرا (Actionable Intelligence) در سازمان که منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان در صنعت گردد. امروز هوش رقابتی بعنوان یک نظم استقراریافته در وجه قالب سازمان های بزرگ در تمامی کشورهای توسعه یافته (آمریکا، اروپای غربی، و آسیای جنوب شرقی)، مورد استفاده قرار می گیرد.

نیروی محرکه کلیدی در بهره گیری از این نظم بخصوص از قرن بیستم به بعد، جهانی شدن و فشارهای رقابتی است که از سوی صنایع و بازارها بر سازمان وارد می شوند. هوش رقابتی در حدود 40 سال گذشته به تکامل رسیده و تنها بعنوان یک فرایند جمع آوری داده و اطلاعات مطرح نیست بلکه بعنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تحلیل، شناخته شده و تکنولوژی توانسته نقش بسزایی در جمع آوری داده ها و توزیع اطلاعات در این حوزه در دنیای امروز ایفا کند.

با تحلیل و پیش بینی صنایع و بازارها مبتنی بر تکنیک های تحلیلی در داشبوردهای سامانه هوش رقابتی بصیر، سازمان قادر خواهد بود تا فرصت ها و تهدیدهای صنعت و بازار خود را پیش بینی نموده و بجای واکنش به آنان در قالبی کنش گرا آنان را مدیریت نماید.

افتخار داریم که سامانه هوش رقابتی بصیر بعنوان سامانه رتبه بندی فعالان صنایع کشور با 360 داشبورد مدیریتی و 34 شاخص کلیدی عملکرد در حوزه رسانه های دیجیتال، در دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران جهت رتبه بندی سازمان های کشور در حوزه رسانه های دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. سازمان های منتخب شایسته دریافت تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران از طرف دبیرخانه کنفرانس می گردند. جهت آگاهی بیشتر به سایت دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران مراجعه نمایید.

تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

تندیس و گواهینامه رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال توسط دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران مبتنی بر سامانه هوش رقابتی بصیر بعنوان سامانه رتبه بندی دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران