تعریف هوش تجاری - What is Business Intelligence (BI)

تعریف هوش تجاری - What is Business Intelligence (BI)

همانطور که در شکل زیر ملاحظه می کنید، هوش تجاری BI که با نام سیستم هوش کسب و کار نیز از آن یاد می شود، نوعی از سیستم های اطلاعات سازمانی مبتنی بر سطوح سازمان است که مدیریت میانی و ارشد را در تحلیل وضعیت کنونی و همچنین پیش بینی آینده سازمان بر اساس داده های موجود در سازمان یاری می رساند. با استفاده از این سیستم، سازمان دارای هوشی خواهد بود که مدیریت آن را در تحلیل و پیش بینی آینده در قالب نشان دادن فرصت ها و تهدیدهای سازمان، یاری خواهد کرد. به بیان ساده، با توجه به آنکه داده و اطلاعات نقشی اساسی در سازمان های امروز دارند، سیستم هوش تجاری (BI)، سیستمی است که داده های سازمان را به اطلاعات تبدیل کرده و آن اطلاعات را به زبان ساده در اختیار تصمیم گیرندگان آن قرار می دهد. سخن آلبرت انیشتن دراین مورد بی ارتباط نیست که:

If you cannot explain it simply, you do not understand it well enough

اگر نتوانید نکته های خود را به زبان ساده بیان کنید، مخاطبین شما بدرستی آنها را درک نخواهند کرد

شکل زیر جایگاه سیستم هوش تجاری در سازمان را نشان میدهد که در حقیقت مورد استفاده مدیران میانی و ارشد آن می باشد:

 

ویژگی های سیستم هوش تجاری اثربخش و کارآمد

داشبوردهای مدیریتی

گراف ها و نقشه های تحلیلی

قابلیت نفوذ به درون داده ها

گزارشات بلحظه و بروز

پیش بینی با رگرسیون

پیش بینی با داده کاوی